Sunday, April 8, 2012

அனுபவ முத்திரைகள்: உதித்தாங் குழல்வதுஞ் சாவதுன் தீர்த்தெனை யுன்னி லொ...

அனுபவ முத்திரைகள்:
உதித்தாங் குழல்வதுஞ் சாவதுன் தீர்த்தெனை யுன்னி லொ...
: உதித்தாங் குழல்வதுஞ் சாவதுன் தீர்த்தெனை யுன்னி லொன்றா விதித்தாண் டருள்தருங் காலமுண் டோவெற்பு நட்டுரக பதித்தாம்பு வாங்கிநின் றம்பரம் பம்பர...

No comments:

Post a Comment